Електрогазозварник

Професія електрогазозварника користується попитом серед населення нашого міста та району. 

Опанувавши цю професією, ви будете знати:

будову електрогазозварювальної апаратури, плазмотронів, автоматів та напівавтоматів для механізованого зварювання; особливості зварювання на змінному і постійному струмі; основні закони електротехніки; види дефектів у зварних швах і методи щодо їх запобігання і усунення; основи знань про зварюваність металів; принцип підбирання режиму зварювання за приладами; марки і типи електродів; основи знань про методи одержання та зберігання найбільш розповсюджених газів: ацетилену, водню, кисню, пропан-бутану; процес газового різання легованої сталі, кольорових металів і сплавів.

Зможете:

виконувати ручне зварювання різних видів складності деталей, вузлів, конструкцій, трубопроводів з конструкційних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів;  здійснювати зварювальні  шви різних видів складності; здійснювати автоматичне і механізоване зварювання різних видів складності, вузлів, конструкцій, трубопроводів; автоматичне зварювання будівельних і технологічних конструкцій, які працюють в умовах динамічних навантажень; робити ручне електродугове, повітряне стругання складних і відповідальних деталей з різних сталей; зварювати конструкції з чавуну; наплавляти дефекти деталей машин та механізмів під механічне оброблення та пробний тиск; виконувати гаряче плавлення конструкцій; читати креслення зварних металоконструкцій.

Перспективи зайнятості 

Заробіток електрогазозварника за­лежить від обсягів виконуваних робіт, кваліфікаційного розряду, форми влас­ності та спеціалізації підприємства (ор­ганізації, установи), де він працює. 

Початковим ква­ліфікаційним розрядом робітника є І, найви­щим - VI. Кожному роз­рядові відповідає та­рифна ставка. Чим ви­щий розряд, тим вона вища. Як правило, та­рифна ставка зварника вища від ставок інших професій на 15 відсотків. 

Крім того, заробітна плата електрогазоз­варника залежить від умов оплати праці підприємств (організацій). Заробіток зварника приватної фірми, підприємства або майстерні ви­щий, ніж на аналогічних державних. Висококваліфікований   робітник отримує значно   більше,    ніж   недосвідчений робітник. Заробіток електрогазозвар­ників у різних регіонах України коли­вається і може значно відрізнятися від середніх показників. 

В сучасних умовах потреба у робітниках цієї професії постійна і має тенденцію до зростання. У пере­важній більшості регі­онів України електро­газозварники без особливих усклад­нень знаходять робо­ту в будівельних ор­ганізаціях, на фабри­ках, заводах, в авто­ремонтних майстер­нях та станціях технічного обслугову­вання тощо. Таким чином, професія електрогазозварника має сталий попит на ринку праці. Ризик безробіття у зварників мінімальний і пов'язаний перш за все з недостатньою кваліфікацією та досвідом роботи.